Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

WAYP: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; We Are Your Project. WAYP, gevestigd aan de Virulyweg 21b te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 69594996.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon in opdracht van wie WAYP- werkzaamheden verricht, dan wel met wie WAYP een overeenkomst aangaat.

Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en WAYP te bepalen werkzaamheden die door WAYP verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen WAYP en de opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WAYP en de opdrachtgever waarop WAYP deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen van WAYP, op alle overeenkomsten van WAYP en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. WAYP en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 WAYP is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 14 dagen wordt bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan WAYP opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop WAYP haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijke door WAYP gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is WAYP daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht WAYP niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door WAYP opgestelde offerte en de daarbij behorende bescheiden.
3.8 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens binden WAYP niet.
3.9 WAYP heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever het factuurbedrag of een deel daarvan vooruitbetaald dan wel dat de opdrachtgever een vorm van zekerheid stelt in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.
3.10 WAYP is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden zoals meerwerk, BTW/belastingen voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld. Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3.11 Overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat de opdrachtgever deze schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd dan wel op het moment dat WAYP feitelijk begint met de uitvoering.
3.12 Indien de offerte niet wordt geaccepteerd en komt te vervallen en WAYP heeft teken- en inmeetkosten gemaakt worden deze kosten separaat bij de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtgever verstrekt WAYP tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
4.2 WAYP spant zich naar besten kunnen in om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. WAYP is evenwel slechts verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.3 WAYP zal haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht én in samenwerking met de opdrachtgever naar eigen inzicht uitvoeren en daarover verantwoording afleggen aan de opdrachtgever. WAYP is niet verplicht om aanwijzingen van de opdrachtgever aangaande de systematiek waarop de opdracht door WAYP wordt uitgevoerd op te volgen.
4.4 Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft WAYP het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren afhankelijk van de tussen partijen gemaakte afspraken gaan derden een overeenkomst aan met WAYP of opdrachtgever.
4.5 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Indien er geen tijdsschema is overeengekomen dan zal WAYP de diensten binnen een redelijke termijn verrichten.
4.6 WAYP is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
4.7 Indien de aangegeven start van de werkzaamheden voor opdracht wordt overschreden door omstandigheden van WAYP, kan WAYP niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade door opdrachtgever. De overschrijding van de start rechtvaardigt op geen enkele wijze annulering of ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van de afgesproken termijn dient de opdrachtgever WAYP derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van de fatale termijn.
4.8 De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de afgesproken startdag voor de uitvoering. In dit geval heeft WAYP recht op een kostenvergoeding van de ontstane schade.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan WAYP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de opdrachtgever WAYP alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
5.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor WAYP onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
5.4 Indien door WAYP ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijk gewenste faciliteiten.
5.5 WAYP gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
5.6 De opdrachtgever vrijwaart WAYP voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
5.7 De opdrachtgever is gehouden WAYP onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. 5.8 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft WAYP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst/ opdracht
6.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.
6.2 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
6.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst/ opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WAYP zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.4 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WAYP de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
6.5 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WAYP daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijke bestede uren. Tot de werkelijk bestede uren wordt ook gerekend 100% van de reistijd die voor de uitvoering van de opdracht nodig is. De reiskosten en mogelijk andere vaste kosten zijn niet in het honorarium opgenomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WAYP, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
7.4 WAYP mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en zulks niet toerekenbaar is aan WAYP dat in redelijkheid niet van WAYP mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.5 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is WAYP gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
7.6 WAYP zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. WAYP zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1 Facturatie vindt plaats volgens overeengekomen betalingsvoorwaarden, de volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. De prijzen vermeldt op de offertes en overeenkomsten zijn exclusief btw, tenzij de prijzen als inclusief btw zijn vermeld.
8.2 De betaling van de totale hoofdsom van de opdracht zal als volgt geschieden:
- bij opdrachten tot 50.000 euro zal WAYP de opdrachtgever verzoeken tot een aanbetaling van 50% van het offertebedrag voor de start van de bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden worden pas gestart nadat de aanbetaling is ontvangen. De aanbetaling is tevens de acceptatie van het aanbod. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de opdrachtgever een tussentijdse betaling van 25% aan WAYP dienen te voldoen. Na de uitvoering van de diensten van WAYP wordt de resterende 20% door de opdrachtgever betaald. Na het opleveren van het werk, dient de opdrachtgever een slotbetaling van 5% aan WAYP te voldoen.
- bij opdrachten boven de 50.000 euro zal WAYP de opdrachtgever verzoeken tot een aanbetaling van 25% van de hoofdsom. Waarna er een tussentijdse betaling van de eerste termijn van 25% zal worden voldaan. Dan volgt een tweede termijnbetaling van 25% en bij de oplevering zal de resterende 25% worden voldaan aan WAYP.
8.3 Indien de opdrachtgever de opdracht na acceptatie wil annuleren is de opdrachtgever verbonden aan annuleringskosten van 20% van het totale offertebedrag en is deze verschuldigd aan WAYP. De opdrachtgever dient deze annuleringskosten na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen aan WAYP te voldoen.
8.4 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van WAYP een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. WAYP heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te verhalen.
8.5 Het recht van opdrachtgever om zijn vordering op WAYP te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij WAYP in staat van faillissement geraakt.
8.6 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
1. een betalingstermijn is overschreden;
2. de opdrachtgever failliet of in surseance is;
3. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
4. de onderneming van opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;
5. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
8.7 De opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat WAYP de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ ingebrekestelling vereist is.
8.8 Rente bij zakelijke transacties: de verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).
8.9 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever aan WAYP de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 8.6 met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.
8.9.1 Indien WAYP in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de opdrachtgever.
8.9.2 WAYP kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan WAYP verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht/ overmacht
9.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
9.2 WAYP heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
9.3 Ziekte van WAYP of door haar ingeschakelde derden, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
9.4 Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt of de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
9.5 WAYP is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
9.6 Voorts is WAYP bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
9.7 WAYP is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten indien:
1. na het sluiten van de overeenkomst WAYP ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming rechtvaardigt;
2. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
9.8 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WAYP op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien WAYP de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 10: Ontbinding / opschorting
10.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met WAYP gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van opdrachtgever of stilleging of liquidatie van diens bedrijf, is WAYP gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. WAYP is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Één en ander laat onverlet de overige aan WAYP toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.3 WAYP is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.
10.4 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt WAYP haar recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

Artikel 11: Geschillen en klachten
11.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en WAYP worden beheerst door het Nederlands recht.
11.2 Het indienen van een klacht geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
11.3 Indien erdoor of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen opdrachtgever en WAYP, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.
11.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.
11.5 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan WAYP kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WAYP in staat is adequaat te reageren.
11.6 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever WAYP de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en indien nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
11.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WAYP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
11.8 Indien het geschil niet op minnelijke wijze wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 12: Ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien WAYP aan de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
12.2 Indien de opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft WAYP het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 WAYP kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
1. een gebeurtenis, die in feiten buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals verder omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, dienst ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
13.2 WAYP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat WAYP is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WAYP kenbaar behoorde te zijn.
13.3 WAYP is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen verwoord in artikel 5 van deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
13.4 WAYP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.5 WAYP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van WAYP in, de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
13.6 Indien WAYP aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WAYP of haar ondergeschikten.
13.8 WAYP is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaak door opzet of grove schuld van derden.
13.9 De door WAYP te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.
13.10 De aansprakelijkheid van WAYP voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals WAYP voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van WAYP over de laatste drie maanden.
13.11 Alle aanspraken jegens WAYP die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij WAYP zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14: Intellectuele eigendom
14.1 WAYP behoudt te allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’. De genoemde werken worden voorzien van het WAYP logo.
14.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van WAYP noch geheel noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door WAYP verstrekt zijn.
14.3 Opdrachtgever vrijwaart WAYP voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
14.4 WAYP behoudt zich het recht de genomen foto’s van de projecten naar eigen inzicht te gebruiken, verveelvoudigen en voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden te gebruiken.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid/ geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
15.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak WAYP gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WAYP zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WAYP niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Relatiebeding
16.1 Het is opdrachtgever verboden, zowel gedurende de overeenkomst als binnen een tijdvak van 2 jaar na beëindiging ervan direct of indirect, in welke vorm ook en in welke zin ook (zakelijk) contact te hebben met relaties van WAYP en professionals die namens of vanuit WAYP of haar gelieerde ondernemingen bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn (geweest), tenzij opdrachtgever daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van WAYP heeft gekregen, aan welke toestemming WAYP voorwaarden kan verbinden.
16.2 Bij overtreding van artikel 16 lid 1 verbeurt opdrachtgever aan en ten behoeve van WAYP een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 50.000, -per overtreding en € 1.000, - voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van WAYP om daarnaast of in plaats van de boete, dit geheel ter keuze aan WAYP, volledige schadevergoeding te vorderen. Overtreding van dit verbod gedurende het bestaan van de overeenkomst geeft WAYP het recht deze direct te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. De schade die WAYP ten gevolge van deze ontbinding lijdt en/of zal lijden komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: Slotbepaling
17.1 WAYP behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomst van toepassing te verklaren. WAYP zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
17.2 Indien de opdrachtgever de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de opdrachtgever.
17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
17.4 Op elke overeenkomst tussen WAYP en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.