Privacybeleid

Privacybeleid WAYP

Definities begrippen De gebruiker van deze privacy statement: WAYP is gevestigd aan Virulyweg 21B te Almelo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69594996.
Onder de bezoeker wordt de bezoeker van de Website bedoeld.
Website: de Website www.wayp.nl waarvan WAYP de eigenaar is. Persoonsgegevens: alle gegevens die de contactaanvrager of Bezoeker direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren; Contactaanvrager: de websitebezoeker die WAYP contacteert; Nieuwsbrief inschrijver: de websitebezoeker die zich inschrijft voor de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens


Voor WAYP is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de contactaanvrager en nieuwsbrief inschrijver van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt WAYP volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WAYP Virulyweg 21B 7602 RG Almelo WAYP doet er alles aan om zorg te dragen dat Persoonsgegevens die aan haar en/of via haar Website wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.
WAYP verzamelt en gebruikt de volgende Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die door de Bezoeker, contactaanvrager of nieuwsbrief inschrijver worden verstrekt; automatisch verzamelde Persoonsgegevens; gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; Doeleinden van de verwerking. WAYP verzamelt en verwerkt de volgende Persoonsgegevens van de contactaanvrager of nieuwsbrief inschrijver:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens zoals locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze Website
 • Internetbrowser en apparaat type

De Persoonsgegevens worden op grond van de overeenkomst tussen WAYP en contactaanvrager, nieuwsbrief inschrijver voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. het leveren van de online diensten, namelijk het doorsturen van de contactaanvraag van de contactaanvrager naar een of meerdere dienstverleners die zijn aangesloten bij WAYP en die het werk, de diensten en/of de producten kunnen uitvoeren respectievelijk kunnen (op)leveren waarop de contactaanvraag betrekking heeft in de regio die door de contactaanvrager is aangeklikt, alsmede voor het koppelen van een contactaanvrager aan een dienstverlener op de Website;
 2. het identificeren van alle gebruikers van de Website en contactaanvragers en het verschaffen van toegang tot de Website;
 3. het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving;
 4. het verbeteren van de Website en dienstverlening van WAYP;
 5. om contact met de contactaanvrager/nieuwsbrief inschrijver op te kunnen nemen voor het sturen van (gepersonaliseerde) marketingberichten, waaronder updates over nieuwe Dienstverleners, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). Hiervoor geeft de contactaanvrager/nieuwsbrief inschrijver uitdrukkelijk toestemming bij de aanvraag of inschrijving, tenzij toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


WAYP bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen


Je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens door WAYP en heb je het recht jouw Persoonsgegevens op te vragen.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw Persoonsgegevens sturen naar info@wayp.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op jouw verzoek.

WAYP wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens contactpagina.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden


WAYP deelt de Persoonsgegevens met geselecteerde dienstverlener(s). De dienstverlener draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

WAYP zal de persoonsgegevens van de contactaanvrager/nieuwsbrief inschrijver niet aan andere derden verstrekken, tenzij een van onderstaande genoemde uitzonderingen van toepassing is.

Het is WAYP toegestaan de persoonsgegevens van de contactaanvrager/nieuwsbrief inschrijver aan een derde te verstrekken:
 • indien de contactaanvrager daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 • in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 • ter bescherming van de rechten of het eigendom van WAYP;
 • ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 • bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 • ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van de Website;
 • het noodzakelijk is voor de dienstverlening van WAYP. De dienstverlening van WAYP bestaat eruit dat de contactaanvrager via de Website een contactaanvraag kan indienen. Deze contactaanvraag wordt doorgestuurd naar de relevante leverancier(s).

Door WAYP ingeschakelde dienstverleners, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbrief verzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

Beveiligingsmaatregelen


Om inzage van persoonsgegevens van de contactaanvrager door onbevoegden te voorkomen, heeft WAYP verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging, ongewenste openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens.

Privacy beleid van derden


Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de Website zijn verbonden. WAYP aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de bezoeker het privacy beleid van de betreffende Website te raadplegen.

Klachten en contact


Indien een bezoeker van de Website vragen heeft over dit privacy statement of vindt dat de Website of het handelen van WAYP niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de bezoeker contact met WAYP opnemen via het e-mailadres info@wayp.nl.

Ook kan een klacht worden ingediend via de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

Wijzigingen


WAYP behoudt zich het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid naar aanleiding van technische, juridische of zakelijke ontwikkelingen. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. WAYP raadt de bezoeker aan om regelmatig het privacybeleid te controleren. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vraagt WAYP toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid.